Vem ser efter huset på semestern
- grannen eller tjuven?

Ladda ner vår app Grannkollen och samverka med dina grannar för att förhindra brott där du bor!
logga

Användarvillkor

Användarvillkor och avtal gällande applikation

1. Allmänna villkor och bestämmelser

Grannkollen är en app framtagen med syftet att genom samverkan i realtid kunna undvika och förhindra brott. Genom en digital plattform ges möjlighet att i en app få information om vad som sker i ditt närområde, vid båten eller sommarhuset. Ett brott eller en misstänkt händelse som upptäcks behöver snabbt förmedlas till andra som riskerar att bli utsatta. På detta sätt kan alla hjälpas åt att samverka och förhindra brott i realtid.
Det är kundens ansvar att se till att använda applikationen inom ramen för dess syfte.
Genom att installera eller använda Grannkollen app ingår du ett juridiskt bindande avtal med Disruptive Business Scandinavia AB gällande användningen av appen. Läs noga igenom användarvillkoren innan du godtar dem och installerar appen.
Allt innehåll i denna applikation ägs och kontrolleras av Disruptive Business Scandinavia AB. Du får ladda ner applikationen och använda innehållet endast för personligt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera, göra ändringar eller reproducera innehållet i applikationen. Applikationen får inte användas inom professionell/kommersiell verksamhet.

2. Rättigheter till uppgifter i tjänsten

•    Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och källkod (mjukvara) omfattas av Disruptive Business Scandinavia AB eller tredje parts upphovsrätt.
•    Disruptive Business Scandinavia AB innehar ensamt ägande- och upphovsrätten till Grannkollen och dess innehåll, med andra ord även uppgifterna/informationen som finns lagrad i en databas som Användaren väljer att ladda upp med hjälp av Grannkollen. Detta inkluderar även ändringar och tillägg som tagits fram i samarbete med användarna.
•    All information som användaren laddar upp genom den mobila appen skall förbli Disruptive Business Scandinavia AB egendom.
•    Användaren ger Disruptive Business Scandinavia AB tillåtelse att i en obegränsad tid lagra den information som användaren laddat upp i Tjänsten.

3. Personuppgifter

I samband med registrering godkänner du att Disruptive Business Scandinavia AB tar del av dina användaruppgifter i enlighet med PUL. Dina uppgifter kommer att användas för Disruptive Business Scandinavia AB interna bruk.

4. Licens

I enlighet med användningsvillkoren tilldelas du av Disruptive Business Scandinavia AB  en icke exklusiv, icke överförbar, upphävbar licens att installera Textappen och använda appen för icke-kommersiella syften. 


5. Äganderätt

Alla varumärken, upphovsrätter (copyright) och andra immaterialrättigheter av något slag rörande appen Grannkollen, är Disruptive Business Scandinavia AB egendom. Kunden åtar sig att respektera Disruptive Business Scandinavia AB äganderätt och endast använda denna immateriella egendom enligt användningsvillkoren. För eventuell annan användning krävs ett föregående skriftligt medgivande från Disruptive Business Scandinavia AB. All upphovsrätt (copyright) samt alla andra immaterialrättigheter som kan uppstå vid användningen av applikationen Grannkollen förblir Disruptive Business Scandinavia AB egendom.

6. Användarens uppförande

Kunden får använda Grannkollen för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Grannkollen inte:
•    används för att sprida falsk information, kränkande eller nedvärderande inlägg.
•    ger upphov till skada eller annan olägenhet för Disruptive Business Scandinavia AB eller tredje man;
•    ger upphov till störningar i Grannkollen, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus,
•    används i kommersiellt syfte,
•    kränker Disruptive Business Scandinavia AB eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;
•    strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller;
•    strider mot god sed eller svensk lag.
Grannkollen får endast användas av dig i personligt och icke-kommersiellt syfte. För tydlighets skull åtar du dig att inte göra följande (utan begränsning):
•    reproducera, ladda ner, ladda upp, överföra, distribuera, kopiera, skriva ut, offentliggöra eller på annat sätt använda någon del av Grannkollen eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i användningsvillkoren,
•    bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera, ändra eller skapa härledda arbeten som baseras på Grannkollen eller någon del därav,
•    kringgå någon teknik som används av Disruptive Business Scandinavia AB, dess licenstagare eller någon tredje part för att skydda innehåll som är åtkomligt via Grannkollen,
•    använda Grannkollen pen på något sätt som strider mot användningsvillkoren.
Inlägg som kränker etnicitet, sexuell läggning, upp manar till brott eller på något sätt ligger till grund för en polisanmälan kommer att anmälas. Avstängning från appen kommer att ske med omedelbar verkan.
Om du som användare upptäcker ett inlägg som strider mot våra användarvillkor så ber vi dig att kontakta Grannkollen genom kontaktformuläret på www.grannkollen.se.
Grannkollen utför löpande kontroller för att granska inlägg.

7.  Ansvarsbegränsning

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar Disruptive Business Scandinavia AB inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på Disruptive Business Scandinavia AB eller sådan omständighet över vilken Disruptive Business Scandinavia AB råder.
Användare får tillgång till tjänsten via inloggning med ett användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar för att hålla dessa inloggningsuppgifter hemliga. Användaren äger endast rätt att nyttja Tjänsten i eget namn och för egen räkning och/eller tillsammans inom ett icke kommersiell organisation.
Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering är korrekta och fullständiga.
All den information användaren skriver in i applikationen inklusive personlig identifierbar information som kunden tillför Disruptive Business Scandinavia AB ansvarar denne själv för. Disruptive Business Scandinavia AB ansvarar inte för skador som uppkommer genom att kunden hanterar uppgifterna på ett ovarsamt sätt.
Disruptive Business Scandinavia AB ansvarar inte för fel i applikationstjänsten som orsakas av t. ex. driftsavbrott och bristande tillgänglighet samt andra händelser som beror på förhållanden som ligger utanför Disruptive Business Scandinavia ABs kontroll eller force majeure.
Disruptive Business Scandinavia AB ansvarar inte för användarens egna mobila enhet/smartphones möjlighet att ta emot och korrekt återge data från applikationen. Disruptive Business Scandinavia AB ansvarar ej heller för det fall installation av denna applikation påverkar andra applikationer i användarens egna mobila enhet/smartphones.
Disruptive Business Scandinavia AB ansvarar inte för den ekonomiska transaktion kunden gör i samband med köp av applikationen från någon onlinestore (internetbutik). Nedladdningen av applikationen och användandet av denna kan även vara villkorade av annan part än Disruptive Business Scandinavia AB, t.ex. från den onlinestore (internetbutik) den är nedladdad från.
Disruptive Business Scandinavia AB tar inte ansvar för användande av applikationen samt bär inte något ansvar i det fall kunden agerar i strid mot dessa allmänna villkor. Disruptive Business Scandinavia AB åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av applikationen.

8. Skadeslöshet

Du åtar dig att skydda och hålla Disruptive Business Scandinavia AB skadeslöst gentemot eventuella krav (inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader) från tredje part som uppstår på grund av eller i samband med att du brutit mot användningsvillkoren eller mot någon lag, föreskrift eller tredje parts rättighet.
Disruptive Business Scandinavia AB har rätt till ersättning för skada eller kostnader som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom uppsåt eller vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9. Förändring av tjänst och avtalets förtida upphörande

Disruptive Business Scandinavia AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Grannkollen i användbart skick. Disruptive Business Scandinavia AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort funktioner i Grannkollen med eller utan föregående meddelande.. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda applikationen efter det att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall skall du avinstallera applikationen från samtliga enheter.
Disruptive Business Scandinavia AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla appen i användbart skick. Disruptive Business Scandinavia AB har rätt att modifiera tjänsten. Disruptive Business Scandinavia AB förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten eller stänga ner applikationen i sin helhet.
Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av applikationen som Disruptive Business Scandinavia AB tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till applikationen.
När du avinstallerat applikationen från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.

10. Löptid och uppsägning

Användningsvillkoren börjar gälla när du installerar eller börja nyttja Grannkollen och fortsätter gälla tills avtalet sägs upp.
Avtalet mellan dig och Disruptive Business Scandinavia AB, som kommer till uttryck i dessa användningsvillkor, kan när som helst sägas upp av Disruptive Business Scandinavia AB om användaren på något sätt missbrukar Grannkollen, online inloggning samt de mobila apparna. Användare kan därför utan förvarning exkluderas från Grannkollen.
Du kan säga upp avtalet genom att förstöra alla exemplar av Grannkollen och tillhörande dokumentation som du har i din ägo eller som står under din kontroll. Detta avtal avslutas automatiskt om du bryter mot någon av bestämmelserna i användningsvillkoren. Ingen återbetalning av erlagda licenser sker vid uppsägning av avtal.
När avtalet sägs upp återkallas alla licensrättigheter som du beviljats och du måste upphöra med all användning av Grannkollen.

11. Force majeure

Om Disruptive Business Scandinavia AB förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som Disruptive Business Scandinavia AB ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, sabotage, uppror eller upplopp, export eller import restriktioner, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall Disruptive Business Scandinavia AB erhålla resonabel tid att åtgärda detta. Disruptive Business Scandinavia AB är inte skyldig att utge ersättning för förlust eller skada som den andre parten kan komma att lida till följd av omständigheten.

12. Tvist

Eventuell Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom svensk domstol med svensk lag som utgångspunkt.
  • Följ oss på Facebook

    Här hittar du aktuella nyheter
    och tips!
  • Grannkollen

    Organisationsnr: 5569364374
  • Ladda ner appen!